நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Friday, 10 July 2020

தமிழ் ஆய்வுக் களங்கள்
GOVERNMENT ARTS COLLEGE(A) SALEM -7

அரசு கலைக் கல்லூரி(தன்னாட்சி) சேலம் -7

 INTERNATIONAL WEBINAR MARATHAN - 2020
DEPARTMENT OF TAMIL & IQAC
MULTI DISCIPILINARY ASPECTS IN TAMIL
தமிழ்த்துறை மற்றும் உள்தர உறுதியீட்டு மையம்
இணைந்து நடத்திய பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
தமிழ் ஆய்வுக் களங்கள்

நாள்: 30.06.2020

FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMஅறிக்கை  - 2

GOVERNMENT ARTS COLLEGE(A) SALEM -7

அரசு கலைக் கல்லூரி(தன்னாட்சி) சேலம் -7

 DEPARTMENT OF TAMIL & IQAC
FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM
தமிழ்த்துறை மற்றும் உள்தர உறுதியீட்டு மையம்
இணைந்து நடத்திய ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டுப்பயிற்சி

நாள்: 29.06.2020

காலை 11 - 12.00

TEN DAYS INTERNATINAL WEBINAR MARATHAN -2020
GOVERNMENT ARTS COLLEGE(A) SALEM -7

அரசு கலைக் கல்லூரி(தன்னாட்சி) சேலம் -7

 DEPARTMENT OF TAMIL & IQAC
TEN DAYS INTERNATINAL WEBINAR MARATHAN -2020
தமிழ்த்துறை மற்றும் உள்தர உறுதியீட்டு மையம்
இணைந்து நடத்திய பத்துநாள் பன்னாட்டு உரையரங்கத் தொடர்


(19.06.2020 -30.06.2020)