நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Saturday, 29 February 2020

சுயபுராணம்


திருப்பூர் எல். ஆர்.ஜி கல்லூரியில் ஆய்வாளர் திலிப்குமார் அவர்களுக்கு பொதுவாய்மொழித் தேர்விற்குப் புறத்தேர்வாளராக.  தலைப்பு வேல ராமமூர்த்தி சிறுகதைகளில் சமூகக் கட்டமைப்பு


தமிழ்த்துறைத்தலைவர் பேரா.தமிழ்மலர்,நெறியாளர் பேரா.மனோன்மணி அம்மா அவர்கள், முனைவர் ஜ.பிரேமலதா, முதல்வர் பேராகீதா அவர்கள், ஆய்வாளர் அவர்கள்....