நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Friday, 14 October 2016

சுயபுராணம்

புதுக்கோட்டை மாட்சிமை தங்கிய மன்னர் கல்லூரியில் ஆய்வாளர் தமிழரசி அவர்களுக்கு 14.10.2016 அன்று பொதுவாய்மொழித்தேர்வு தலைப்பு தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளாரின் திருக்குறள் உரைத்திறன்