நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Friday, 26 February 2016

சுயபுராணம்

26.02.2016 ...தஞ்சாவூர் பூண்டி அ.வீரையா வாண்டையார் புட்பம் கல்லூரி தமிழ்த்துறையில் நடைபெற்ற முனைவர் பட்ட ஒரு பொது வாய்மொழித் தேர்வில்.........ஆய்வுத் தலைப்பு  ....பெரியாரின் சிந்தனைகளில் சமூகப்பார்வை