நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Thursday, 15 October 2020

உயிரோட்டம் நாவல் திறனாய்வு - ஆங்கிலத்தில் ..

உயிரோட்டம் நாவல் தொடர்பான என் திறனாய்வு வையவன் மொழிபெயர்ப்பாக, ஆங்கிலத்தில் .. The author 'Vaiyavan’s novel. Published by Chennai Dharini Padhippagam[Publisher. There is a fountain of life buried within every human mind and swirling inward. The novel is based on the idea that if you find the source of life and bring it out, you can create paradise on earth. Manorama is the one who chases us without letting us finish the novel. The novelist introduces Manorama as a woman with a stylized appearance, polite speech, a half-dress, a college-educated friend who drives a car alone for smarts, and an arrogant woman who speaks right to previously unfamiliar young people. The reader first approaches her as a minor character in the novel. At the second meeting, she invites Raghunathan to a cup of coffee alone and expresses her love for him by appearing as a representative of today's deteriorating young community. But Raghunathan 's indifferent gaze and indifference to idealism and his zeal to reform the country in the grip of Vivekananda's policies overturned Manorama. If a love can do this magic, Manorama changes as the mountain collapses and becomes fertile soil, proving that true love can do anything. She stands tall, lying about the proverb that a child is like a mother. She seeks out the reason for Raghunathan s indifference. The mother's messy life is caught. Behind him, Raghunathan finds a fountain of life beneath the tiger's hair, exposes it, and turns the barren five hundred acres of barren land of Javadu into hungry fields by his labor. But I must say that he also opened the fountain of life hidden inside Manorama's mind with his indifferent axe. Her civility, arrogance and ingenuity, which until then had concealed the fountain of life of grace, are shattered and she emerges as a true romantic social service, benefiting wherever she is and wherever she goes. Manorama grew up as the only woman in wealth. Realizing that all the rich entertainment, hobbies and facilities are due to her mother's immorality, she brushes off like a Siddhartha and leaves with a simple sari. The mother comes and calls repeatedly but she refuses. The novelist says in one place. “The individual conscience is the social conscience. If everyone behaves reasonably proper, then only social service is fulfilled " (p-130) How true is the fact! No one should go out to serve the community alone. Great community service begins if everyone decides to become right. Manorama's zeal is not mythical zeal. Manorama willingly accepts the job of clerk in a disability hostel. Dressed in glamorous strength, Manorama dressed in simple attire and became a maid serving the physically challenged. Everything is for Raghu's love. But she is shocked to learn that he loves Indumati. However, she is resurrected when given the chance to give shape to Raghu's ideal dream. Indumati realizes that Raghu has not changed her mind after her death and immerses herself in his national development work as an ideal companion.

சங்க காலத்தில் போரும் வாழ்வும் நூல் அறிமுகம் ஆங்கிலத்தில்.

சங்க காலத்தில் போரும் வாழ்வும் நூல் அறிமுகம் ஆங்கிலத்தில். War and life during the Sangam period [By Dr. Jawahar Premalatha, Associate Professor Govt. Arts and Science College [Autonomous] Salem-7
(Translated into English: Vaiyavan] _____________________________________________________ Who wants war? Does the world like those who love and support it? In fact, no one with a good heart would want a war that kills people. Bharathidasan said, "Let us uproot the evil warring world." The result of the war was nothing but devastation. The welfare of the people will be neglected. The amount of mandavar will increase. Those who have lost organs cannot be counted. The future struggle of the children who have lost their fathers, the bereaved women who have lost their husbands, the elderly who have lost their sons and the disabled will be mourned everywhere. The result of this war is nothing but the destruction of conscience and the destruction of the people. Although it is a book on the Purananuru war, which is the historical repository of the Tamils, it is also an excellent book. Although the book tells of the wars, heroism, generosity, and hospitality of the ancients, it does say that there should be no war that contributes to social peace and that affects the welfare of the people. During the Sangam period, the youth, who were fed up with the obligation of ‘throwing stones and moving shifts to the bulls’, waited for the war to come. They were beating to see the blood of the enemy. They have gone to the battlefield and lived with the feeling that the day when they fall heroically and fall by the sword, bow and arrow are useful days and all other days are useless useless days. This is what Thiruvalluvar says in the verse, "Take the day that keeps everything slippery on the day when it does not fall." The war veterans went to war only after the enemy had said viciously, "If I fail to do this, this will happen." Sangam Tamil Maravars are considered to be qualified to complete what is considered. Women are not heroes either. A woman, who lost her father and husband in the ensuing battle, hears the roar of war on the third day and sends her son, who was playing, with a small whip on his head, to go to war. Seeing this, the female poet Okkur Masathiyar marvels at the heroism of the Ammarakkudi woman, saying, ‘Closer and closer to each other New World Nature Page-70) In the same book that supports war, voices say that war is not necessary, that the world is the nature of opposing, attacking and retaliating against each other. Although man is convinced that he originated from the beast, questions and voices calling out to the kings to consider whether it is appropriate to seek revenge, slaughter, and massacre in the name of heroism are loud and clear. Tamils have repeatedly fought among themselves for a variety of reasons, in a time when poets like Computer Bloom, who brought all the people of the world under one roof and celebrated everyone as relatives, said, "Everybody listens everywhere." Were the poets simply joking that the kings were massacring people in the name of war and flying the welfare of the people in the air for the sake of manna? No. They have tried to unite the kings as much as they can regardless of their lives. The songs of the Sangam poets, while seemingly praising the war on the one hand, have a lot of style in it as well as expressing the tragedies caused by the war as its content. They also had the courage and expertise to meet the kings at the right time and advise them to give up the war. The kings, in spite of all their power, arrogance, creativity, selfishness and efforts, have valued the voice of the witnesses and maintained their sovereignty. The Sangam kings considered the poets to be superior to themselves. Learned attestors were highly praised. They understand the vitality in their words, realize their mistakes and act with generosity. Adiyaman Nedumaan Anji has given the long-live life giving gooseberry which was presented to him; offer it to Avvaiyaar for the special reason of these people who are concerned about the welfare of the people [Continued]

சங்ககாலத்தில் போரும் வாழ்வும் நூல் - கலந்துரையாடல்